ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಅಧಿನಿಯಮ 4 (1)(ಬಿ) (i) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು
ಅಧ್ಯಾಯ-2 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ) (ii) ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು
ಅಧ್ಯಾಯ-3 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ) (iii) ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ ಬದ್ದತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು.
ಅಧ್ಯಾಯ-4 4(1)(ಎ) ಪೂರಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ) (iv) ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಅಧ್ಯಾಯ-5 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ) (v) ಮಂಡಳಿಯ, ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಯಮ, ವಿನಿಮಯ, ಸೂಚನೆಗಳು, ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಅಧ್ಯಾಯ-6 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ) (vi) ದಾಖಲೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿ. ಮಂಡಳಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಧ್ಯಾಯ-7 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ)(vii) ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆಯೆ?
ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ)(viii) ಮಂಡಳಿ, ಸಭೆಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ನಿಕಾಯಗಳು.
ಅಧ್ಯಾಯ-9 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ)(ix) ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯ ವಿವರಗಳು
ಭ್ರ್ರಷ್ಠಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹದಳದಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಅಧ್ಯಾಯ-10 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ)(x) ಮಾಸಿಕ ವೇತನ, ಸಂಭಾವನೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ನೌಕರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಅಧ್ಯಾಯ-11 ಸೆಕ್ಷನ್ - 4 (1) (ಬಿ)(xi) ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ: ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಂದಾಜು ಆದಾಯ 2019-20
ಅಧ್ಯಾಯ-12 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ)(xii) ಯೋಜನೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರಗಳು.
ಅಧ್ಯಾಯ-13 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ)(xiii) ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಧ್ಯಾಯ-14 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ)(xiv) ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಣಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಅಧ್ಯಾಯ-15 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ)(xv) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿ ನಿಯಮದಂತೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ, ವಾಚನಾಲಯ ಮತ್ತು ಓದುವ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳು.
ಅಧ್ಯಾಯ-16 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ) (xvi) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳು.
ಅಧ್ಯಾಯ-17 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಬಿ) (xvi) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳು.