• ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

  ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು/ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

  ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು /ಅಪಘಾತ ಧನ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವ್ಶೆದ್ಯರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ದೃಡೀಕರಿಸಬೇಕು.
 • ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕನ/ಳ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

  ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಇSI ಯಿಂದಾಗಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಠ ಪರಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದಾಗಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಫಾರಂ-D (ರೂಲ್ -3ಎ)

  ಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ) (i) ರಿಂದ (ಘಿಗಿi)