ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ,
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಭವನ,
ನಂ. 48, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
(ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಹತ್ತಿರ), ಯಶವಂತಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560022.
080 23570266/23575130
080 23475188
info@klwb-kar.com
ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ